Шейх Аб­дуль­мад­жид Аль-Зин­да­ни за­пан­тенто­вал своё ле­карс­тво от СПИ­Да
Шейх Аб­дуль­мад­жид Аль-Зин­да­ни за­пан­тенто­вал своё ле­карс­тво от СПИ­Да

Пре­зидент Все­мир­но­го Со­вета по на­уч­ным зна­мени­ям в Ко­ране и Сун­не Й­емен­ский шейх док­тор Аб­дуль-Мад­жид Зин­да­ни мно­гие го­ды за­нима­ет­ся из­го­тов­ле­ни­ем ле­карств в со­от­ветс­твии с Сун­ной Про­рока Му­хам­ма­да, мир ему и бла­гос­ло­вение Ал­ла­ха. 

Ис­лам­ский уче­ный счи­та­ет уже прош­лым проб­ле­мы СПИ­Да, ра­ка и мно­гих "не­из­ле­чимых" бо­лез­ней.

Об этом пи­шут СМИ: Мир про­ща­ет­ся со СПИ­Дом нав­сегда!

Й­емен­ский уче­ный Аб­дуль­мад­жид Аль-Зин­да­ни не­делю на­зад по­лучил па­тент от WIPO (все­мир­ная ор­га­низа­ция ин­теллек­ту­аль­ной собс­твен­ности, яв­ля­ет­ся уч­режде­ни­ем О­ОН), на изоб­ре­тение ле­карс­тва про­тив СПИ­Да.

Шейх Аль-Зин­да­ни уже вы­лечил от СПИ­Да бо­лее 400-х че­ловек. Ле­чение ока­зыва­ет­ся пол­ностью бес­плат­но всем(жи­телям Й­еме­на и при­ез­жа­ющим).

Пе­реда­ют со слов Абу Ху­рай­ры, да бу­дет до­волен им Ал­лах, что про­рок, да бла­гос­ло­вит его Ал­лах и при­ветс­тву­ет, ска­зал: «Ка­кую бы бо­лезнь ни нис­послал Ал­лах, Он обя­затель­но нис­по­сыла­ет и средс­тво её ис­це­ления».

Абдусамат ҚасымАбдусамат Қасым
9 лет назад 5117
2 комментария
 • Биология ғалымы ретінде мені қызықтыратын бір нәрсе - неге бұл жаңалық бір де бір танымал батыс ғылыми журналдарында жарияланбаған (Nature, Cell, Science)? Бұл жаңалықты басқа исламдық сайттағы сілтемеден көрген секілдімін. Бұл дүниежүзілік медицинада төңкеріс жасайтын жаңалық қой. Дінге, саяси көзқарасқа қарамай бүкіл адамзат мұндай адамға қошемет көрсетуі керек.

  Мұсылман адам осындай жетістікке жетсе қуанамыз әрине, бірақ маман ретінде мен интернеттен талай "революциондық" медицина саласына қатысты жаңалық оқыдым. Олардың біршамасы солай қалып қойды, бір де бір танымал батыс ғылыми баспаларда жарияланбай кетті. Қазір интернетен неше түрлі нәрселер табуға болады, сондықтан мамандар дұрыс рәсімделген, ғылыми баспада жарияланған мақалаларды оқығылары келеді. Әйтпесе, мұсылмандардың өзара айтып жүргені болмаса, халықаралық ғылыми қауымның басымдылығы, адамзат, ондай жетістіктер туралы ешнәрсе білмейді.

  Бұдан жасаған қорытындым: мұсылмандар риядан қорқып, немесе қарапайым жалқаулық пен өмірге деген жеңілтек көзқарастың себебінен (бұл сауатсыздық пен иманның әлсіздіген бе?), әлде мен білмейтін басқа себептерден, өздерінің зерттеу нәтижелерін дұрыс рәсімдемейді. Бұл үмбетіміздің бір дерті деп есептеймін. Мүмкін бұл себептен соңғы 600 жылдық тарихымызда Ибн Сина, Аль Кинди, әйгілі математик Омар Хайям (иә-иә, математик, ғалым), Андалузиялық ғалымдар секілді жаңа атақты ғалымдар болса да, аттары қалмады тарихта. Тарихты жеңіске жеткендер жазады. Қазіргі таңда біз көріп жүрген біреу жазған тарихқа сүйенсек, бүкіл ғылым бір белгілі ақылды ұлттың өкілдері арқасында дамыды: алысқа кетпей-ақ қояйық - соңғы 100 жылда қаншама Нобель сыйлық иегерлері шықты мұсылмандардан? Ал аталған ақылды ұлттан қаншама лауреат шықты? Мұсылмандардың тарихын біз үшін кейбір ақылды ұлттың кісілері жазды ма, білмеймін. Әйтеуір, мұсылман адам жазған тарихқа ұқсамайды.

  Арамыздан жауапкершілікті мойындарына алатын адам шыққан жоқ. Бірақ әлі де кеш емес. Тірі жүргенімізде біз жаңа тарихымызды жазып жатырмыз. Ин шаа Аллаһ, денсаулығымыз жетеді оған - БІРАҚ бауырларымыздың дуаларына қатты мұқтажбыз.
  9 лет назад
  • Жоғарыда қалдырған пікірімді оқып, кейбір адамдар иман мен сауаттылық туралы атқанымды емес, басқа адамдар мұсылмандардың дамуына кедергі жасап жатыр деген жерді естеріне сақтап алуы мүмкін. Сондықтан, қайталағым келеді: біздің тарихымыз өзіміздің қолымызда - әлдеқандай басқа ұлттар, парақорлар, "құпия қауымдастықтар" бізге қарсы, ғылым жасатқызбайды деп жылай бермей аянбай жұмыс жасау керек, өзімізді дамытуымыз керек.
   9 лет назад
О блоге
0
1466338 349 725 19451 296
Прямой эфир